Fons i col·leccions

L’Arxiu Diocesà de Barcelona està classificat segons les següents seccions, subseccions i sèries

  Dates Llibres Lligall
1. BISBE
1.1. Propietats, drets i deures de la Mitra:
        1.1.1. Mensa Episcopal 870-1776 68 65
        1.1.2. Taxae Beneficiorum 1344-1800 5
        1.1.3. Registra Jurium Patronatum 1574-1753 4
1.2. Ministeri Sacramental del Bisbe:
        1.2.1. Registra Ordinatorum 1303-1984 33 508
        1.2.2. Registra Confirmatorum 1610-1848 17 25
1.3. Ministeri Pastoral:
        1.3.1. Visites pastorals 1303-1934 135 34
        1.3.2. Circulars 1800-1858 12
        1.3.3. Edictes episcopals 1578-1935 10
1.4. Nomenaments i gràcies:
        1.4.1. Col·lacions 1303-1657 230
        1.4.2. Registra Gratiarum 1363-1829 94
        1.4.3. Llicències ministerials 1495-1876 14
        1.4.4. Concursos 1757-1903 20 26
        1.4.5. Registra Creationum 1531-1603 1
        1.4.6. Beneficial 1300-1819 218
        1.4.7. Oratoris 1749-1901 40
1.5. Excomunió i censures:
        1.5.1. Registra Excomunicatorum 1537-1737 3 7
        1.5.2. Censura de llibres 1788-1984 58
1.6. Episcopologi segles XIV-XX 30
1.7. Varia:
        1.7.1. Cartes(expedides i rebudes) segles XIV-XX 18 120
 
2. GOVERN I JUSTÍCIA
2.1. Govern de la diòcesi:
        2.1.1. Registra Communium 1303-1900 144
        2.1.2. Llicències i decrets 1612-1774 5
        2.1.3. Registra Verbalium 1344-1897 113
2.2. Decrets del Vicari General
        2.2.1. Expedients de mort presumpta 1730-1945 13
        2.2.2. Esmenes i entaulaments de partides 1660-1984 790
2.3. Provisor. Causes pies. Comptaduria
        2.3.1. Tribunal del provisor:
                2.3.1.1. Processos segles XIV-XX 1.350
                2.3.1.2. Expedients i informacions 1527-1984 246
                2.3.1.3. Segrestos 1606-1880 8
                2.3.1.4. Registra Corporationum 1464-1572 4
                2.3.1.5. Registra Monitorum 1527-1573 2
                2.3.1.6. Registra Contumatiarum 1518-1563 5
                2.3.1.7. Expedients abonats segles XVII-XIX 16
                2.3.1.8. Registra Promotoris Fiscalis 1520-1560 3
        2.3.2. Tribunal de causes pies:
                2.3.2.1. Testaments i causes pies 1342-1831 341
                2.3.2.2. Inventaris i testaments segles XV-XIX 7
                2.3.2.3. Fundacions de misses 1790-1829 4
2.4. Administració-comptadoria
        2.4.1. Col·lectes segles XIX-XX 25
 
3. SANTA SEU
3.1. Butlles pontifícies 1363-1751 19 9
3.2. Reduccions apostòliques 1514-1765 5
3.3. Dispenses pontifícies segles XVII-XX 3
3.4. Autèntiques de relíquies 1509-1932
3.5. Processos de beatificacions i canonitzacions 1610-1942 13 61
3.6. Varia 10
 
4. ENTITATS CIVILS
4.1. Comunicacions i Reials ordres 1741-1892 13
4.2. Registra Obligationum 1402-1541 8
4.3. Caucions al dret d'asil 1728-1836 5
4.4. Desamortització 1728-1836
4.5. Cartes rebudes i enviades 52
4.6. Varia 36
 
5. SÍNODES segles XVI-XIX 3 11
 
6. CULTE
6.1. Registra Dotaliarum segles XlV-XVII 14
6.2. Patrimonis 1622-1908 38 3
6.3. Fundacions de misses 1790-1829 4
6.4. Speculum Titulorum Ecclesiasticorum segle XVIII 5
6.5. Junta diocesana de clero i culte segles XVIII-XIX 7 26
6.6. Espolis i vacants 1757-1834 13
6.7. Testimonials i recomanacions 1776-1900 4
6.8. Decrets 1728-1804 4
6.9. Expedients de composició 1862-1909 5
 
7. CLERO I RELIGIOSES
7.1. Clero diocesà:
        7.1.1. Biografies 1751-1900 10 58
        7.1.2. Llicències Ministerials 1495-1876 14
        7.1.3. Martirologi de la diòcesi de Barcelona 1936-1939 3 3
7.2. Clero regular:
        7.2.1. Ordes religioses masculines segles XVlI-XIX 58
7.3. Religioses:
        7.3.1. Ordes religioses segles XIX-XX 270
 
8. SEMINARI
8.1. Actes 1567-1949 4
8.2. Administració segles XIX-XX 1 8
 
9. PARRÒQUIES
9.1. Arranjaments parroquials 1822-1945 1 38
9.2. Utterae Visoriae (informes de bens. mobles i immobles) 1419-1568 9 2
9.3. Inventaris segles XVII-XVIII 5
9.4. Parròquies segles XVI-XX 320
 
10. LLIBRES SACRAMENTALS
(Duplicats de partides sacramentals)
10.1. Baptismes 1918-1976 355 920
10.2. Confirmacions 1610-1848 20
10.3. Matrimonis:
        10.3.1. Consentiments per a matrimonis 1874-1915 6 100
        10.3.2. Presentació de documents 1649-1976 600
        10.3.3. Notificació de matrimonis celebrats 1919-1976 70
        10.3.4. Matrimonis (llibres duplicats) 1918-1976 221 275
        10.3.5. Expedients matrimonials simples 1649-1776 39 2.276
10.4. Defuncions
        10.4.1. Defuncions (llibres duplicats) 1918-1976 150
        10.4.2. Trasllat de restes 1886-1932 58
 
Accés a l’índex complert de fons
Accés a l'índex dels arxius parroquials (la majoria dipositats a les parròquies)

Accés als fons digitalitzats: Archivos consulares de los Estados Pontificios y del Reino de Nápoles y Sicilia (1764-1873)

Tornar